Stichting Stad Rotterdam anno 1720

Home | Stichting Stad Rotterdam anno 1720

Voorwaarden

Voorwaarden overeenkomst voor Financiële Steun

 • Aanbod tot financiële steun
  De Stichting Stad Rotterdam anno 1720, verder te noemen De Stichting, verleent onder de volgende voorwaarden de financiële steun zoals vastgelegd in de begeleidende aanbiedingsbrief aan de Aanvrager.
   
 • Tot stand komen van de overeenkomst
  Pas na terugontvangst van deze door Aanvrager voor akkoord ondertekende Voorwaarden, is sprake van een overeenkomst tot financiële steun door onze Stichting. De overeenkomst komt tot stand door terugzenden van de ondertekende akkoordverklaring door Aanvrager en eindigt van rechtswege op het moment van voltooiing van het project. Indien deze akkoordverklaring niet binnen drie maanden na de datum van de begeleidende brief bij deze voorwaarden is ontvangen, vervalt ons aanbod tot financiële steun.
   
 • Betaling financiële steun
  • De Stichting gaat tot betaling over onder de voorwaarde dat de Aanvrager voldoende aangetoond heeft dat het aangevraagde project definitief gerealiseerd wordt en dat de begroting sluitend is. Een definitieve begroting waaruit dit blijkt, dient bij de ondertekende voorwaarden te worden bijgevoegd.
  • De Stichting kan betaling eventueel in termijnen verrichten, ingeval een project in de tijd gespreid wordt gerealiseerd. In dat geval kan De Stichting, voordat tot betaling van enige vervolgtermijn wordt overgaan, Aanvrager verplichten om aan te tonen dat het project wordt uitgevoerd conform het overgelegde plan en dat Aanvrager overigens voldoet aan deze voorwaarden en eventuele overige door De Stichting gestelde bijzondere eisen.
  • De Stichting is gerechtigd tot verrekening van de financiële steun met al hetgeen zij uit welken hoofde dan ook van Aanvrager te vorderen heeft, waaronder begrepen eventuele te vorderen bedragen wegens het niet of niet volledig voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 • Beoordeling voortgang en accountantsverklaring
  • Ter beoordeling van de realisatie en de voortgang van het project is De Stichting gerechtigd gedurende de looptijd van deze overeenkomst tot alle informatie van de instelling van Aanvrager, die van belang is om te kunnen beoordelen of het project volgens het ingediende plan wordt uitgevoerd.
  • Indien dit in de begeleidende brief is aangegeven, kan een door de Aanvrager te overleggen accountantsverklaring aangaande de besteding van de verstrekte gelden onderdeel zijn van de voorwaarden.
 • Verplichtingen Aanvrager
  • Het overeengekomen door De Stichting uit te keren bedrag dient uitsluitend en volledig ten goede te komen aan het in de aanvraag omschreven project.
  • Aanvrager dient de stichting op de hoogte te stellen van alle relevante wijzigingen in de organisatie, de projectopzet, de voortgang van het project en de financiering van het project, zodra Aanvrager dergelijke wijzigingen constateert.
 • Ontbinding en restitutie
  De Stichting heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
  • Aanvrager handelt in strijd met deze voorwaarden.
  • Aanvrager onjuiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het te realiseren project.
  • Aanvrager in (dreigend) faillissement, schuldsanering of surseance van betaling verkeert.
 • Overdracht, bewaring en vervreemding rechten en verplichtingen
  Aanvrager mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Stichting aan derden overdragen, (stil) verpanden of op ander wijze bezwaren of vervreemden.
   
 • Publiciteit
  De Stichting heeft het recht de naam van Aanvrager en het project te vermelden in publicitaire uitingen, waaronder begrepen uitingen op de website en in het jaaroverzicht.
   
 • Overige bepalingen
  • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten, die hiervan het gevolg zijn, zullen in eerste aanleg en bij uitsluiting worden voorgelegd aan en worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam, onder het voorbehoud van het recht van elke partij tot het vragen van een voorziening in kort geding bij de president van de rechtbank te Rotterdam en tot het nemen van conservatoire maatregelen. Arbiters zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid.
  • Alle besluitvorming en beoordeling, als bedoeld in deze voorwaarden, is bij uitsluiting ter discretie van het bestuur.
  • Nederlands Recht is van toepassing.